Εφαρμογή Διαχείρισης Μαθητικού Ημερολογίου Στη Γλώσσα Ruby - 4ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Τίτλος έργου (title): Εφαρμογή Διαχείρισης Μαθητικού Ημερολογίου Στη Γλώσσα Ruby

Ετικέτες (tags): Προγραμματισμός, Ruby on Rails, Μαθητολόγιο

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): 4ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Τάξη (class): Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Πελεκανάκη Ευαγγελία, Λουλάκης Νικόλαος

Ομάδα μαθητών (students)
Γιανναδάκης Ζαχαρίας

Περιγραφή (description)
Δημιουργήθηκε μια εφαρμογή η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μαθητικό ημερολόγιο,
στο οποίο γίνεται καταγραφή των μαθημάτων, των ωρών διδασκαλίας
και οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος.


Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Γλώσσα προγραμματισμού: Ruby, Framework: Ruby on Rails, Βάση δεδομένων: Postgresql

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)